Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXII Boek. HISTORIE. 113

waards gebragt, werdt, federt, ook in den Raad van Staate gehandeld, zonder dat 'er iets op beflooten werdt (V).

't Verhandelde met de Godgeleerden, en - de itrengheid , die zy voorftonden , werdt Wel haast rugtbaar, en veroorzaakte veel morrens onder 't gemeen, welk den Kardinaal van Granvelle en deszelfs aanhang, dien men Papisten noemde, nóg van alles de fchuld gaf, ja zig niet wederhouden ;kon van tegen den Koning uit te vaaren (e), toen bekend werdt, dat 'er bevel uit Spanje gekomen was, om de Befluiten der Kerkvergaderinge van Trente hier alomme te doen aanneemen (ƒ). De Landvoogdes vaardigde , in' Hooimaand, de Brieven af, waarby het afkondigen dier Kerkvergadering, aan alle Kerkelyken, gebooden werdt, met vermaaning, nogthans, om geene de minfte inbreuk te doen, op het weereldlyk Regtsgebied: waartegen ook den: Geregtshoven, by byzondere Brieven, gelast werdt te waaken (g). Men zag, hiermede , op eenige Befluiten der Kerkvergaderinge, welken men hieidt te ftrekken tot krenking van de voorregten der weereldlyke Oppermagten. De meeste Mogendheden, die de Kerkvergadering aannamen, zonderden deeze Befluiten uit. Zo hadt ook Filips in Spanje gedaan, en op den zelfden voet, zogt hy de Kerkvergadering, in de Neder-

lan-

Cd) Hopperus Liyr. II. Ch. V. p. 47, (O Vicm Vita N. XCL p. 43, Cf) Buugund. Libr. II. p. 82. CS) Repen, der Plak. bl. 121.

VI. Deel. H

FilipsIII

1565.

VI.

De Koning beveelc het lanneenen der Kerkvergaderingvan

Trente.

Waar en ap welk ;ene wy-< ze zulks jefchied

Sluiten