Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4?o VADERLANDSCHE XXIV. Boek.

FilipsIII 1574-

Dood vanGraa- j ve Lodewyk.

I ( 1 \

Y \

\ d c fi I n ( v n 11

8 f< a;

en jaagtze op de vlugt naar Graave. 't Gros des vyandelyken Legers wist egter van geen zwigten, maar indringende op de Nasiaufche Ruiters, die nog 't voordeel der hoogte hadden, doet het dezelven, hals over hoofd , van boven neder tuimelen, 't welk zo groet eene verwarring onder 't voetvolk bragt°, dat aec den vyand den nek boodt, en aan 't vlugten floeg. De Spanjaards, hun voordeel vervolgende , vernielen de vlugtenden, by menigten, Men wil, dat 'er drieduizend Kneg:en en vyfhonderd Ruiters omkwamen, üok ieten 'er de Graaven Lodewyk en Henrik van Nas/au het leeven, fchoon hunne lyken, onler de gefneuvelden, nimmer gevonden zyn a). De Spanjaards zouden niet boven de tweehonderd dooden gehad hebben. Zy veroerden dertig Vendels en twee Veldftukken , et eenigftc grof gefchut, dat men in 's Graaen Leger hadt. Door 't vlugten van Schenks ende,was de roep door 't Land geraakt, dat e Spanjaards geflaagen waren; en hadt, hierp, de Burgery van Reenen haare Spaandie bezetting de Poortileutels ontweldigd )och deeze beroerte liet zig ligtelyk ftillen, adat men 't gerugt valsch bevonden hadt )ranje fcheen de neêrlaag zyns Broeders oorzien te hebben: alzo hy, bp 't verneelen vandcszelfs optogt, gezeid hadt,wel te logenlyden, dat dezelve zig, met het Leer, jhonderd mylen van daar bevondt. Ook hryft men zyn ongeluk, grootendeels, toe, tn de onervaarenheid zyner benden, die tegen

.«) Viglius ad Hopper. Epift. CCXXX.^, 803.

Sluiten