Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34

BYVOEGSELS en

beloften waard waren, heeft de droevigs ondervinding geleerd.

BI. 70. r. 11. v. o. „ Steden, welker meesten haare Bisfchoppen ontvingen." Of, wanneer en op welke wyze, het ontvangen der Bisfchoppen , en der hier opgenoemde Bisdommen gebeurde,.kan men, nader, ontwaaren uit de byzondere befchryvingen der Steden en, hier onder, aangehaalde plaatzen (ƒ>

Bl. 71. r. 15. „ 't Folk kreunde zig luttel aan deze bevelen." De Heer Wagenaau bedoelt hier, waarfchynelyk, het Plakaat van Koning Filips, van den 16 van Louwmaand 1559» te vinden in '/ Groot Placaatboek I. JD. bl. 463 , en, zaakelyk, aangehaald in de Verhandeling van den HeerW. Kops, genaamd Schets eener Gefchiedenis der Rederykeren (g).

Bl. 71. r. 12. „ Hem ging na, dat hy «&« Kardinaal, in Spanje, zeer fwart gemaakt hadt." Montigny, van wicn hier gefproken wordt, hadt, nevens de Brieven der Landvoogdesfe , ook heimelyke Brieven by zig van Orange, Egmond en Bergen, voor den Koning, en was veel meer de zyde deibovengemelde Heeren , dan die des Kardinaals, toegedaan. Barlaimont , man van zeer door-

trap-

(f) Zie, nopens Antwerpen, üllor. Episcopat.Aniv. pag.56. nopens Roermsnd , Knippens. Hifi. Eclef. Gelr. pag, 181 fiil. Devkni-.r, Kerkeiyke Oudhed. 6 D. tl. 440. Groningen.' I. c. 5 D. tl. 293. Leeuwaarden , l c. 5 O. bl 73 en 74 s'Hertogenboscii , Hifior. Episcop. Sylvxduc. pag. «7. en by V: Heürn. Befchryv. van 4'Bosch, 2 D. bl. iC>. Utrecht' Kerkl. Oudh. /. e. 1 D. bl. 353. Haarlem, l. e. 4 D. bl. ib Middelburg . /. c. 4 D tl. 28. (Uitgaave in Folio.)

(g) la de Werken van de Maatfcliappy der Nederl. Leut"-, kunde, ï D. tl. 215. sa volg.

Sluiten