is toegevoegd aan uw favorieten.

Byvoegsels en aanmerkingen voor het zesde deel der Vaderlandsche historie van Jan Wagenaar.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BY VOEGSELS en

deels, allen twyfel weg. Ook heeft de Heer Wag., naderhand, zyn gevoelen veranderd (t).

Bk 353- o. r. „ De Burgers van Veere wankelden reeds." Eenige uitgeweckenen van Veere en Arnemuiden haddon reeds, den 13. van Grasmaand, te Koudekerke, een verbintenis aangegaan met dc Vlisfingers, mitsgaders die van West-Cappcl, Zoutelande, Domburg en andere Dorpen («). De Stad ging ook, den 3. van Bloeimaand, aan 's Prinfen zyde over.

Bl. 354. r. 11. v. o. „ Na dien tyd, kwamen de Spanjaards, van Middelburg en Arnemuiden , dagclyks ftroopen tot voor Veere &c." De Gefchiedfchryvers, die onze Wagen., op dit tydperk; zal hebben geraadpleegd, verwarren de gebeurcenisfen binnen het Eiland van Walcheren, na de omwenteling van Vlisfingen en Veere, op eene zonderlinge wyze.

Om, egter, het berigt van Wagen., ter deezer plaatz, eenigzins klaarder te maaken, zal het volgende genoeg zyn.

Na dat de Vlisfingers, den 20 van Grasmaand, onder aanvoering van Treslong , een vrugteloozen aanval gedaan hadden op Middelburg, en Veere nu ook hunne zyde gekoozen hadt, befluit men, de belegering van Middel, burg, met verecnigdc magt, aan te vangen. Den 4. van Bloeimaand maakt Treslong 'er

een

(») Zie dit breder by den Heer Lambreciitsen , Dijfatatio inattgural. fijlem dcfenfior.em Civitatls VliJJinganx. anno 1572. in iibe< intern Je vindicantis. Edit. Troj. ad Rben. 1775. Alwaar men, aangaande het Geflagt, bedryven, oogmerken en te regt Helling van den ongelukkige!), doch fixaffchuldigen, Pacmeco, verfchaiden byzondeihedcn zal aantrtflen.

(u Le Piïtit. /. c. Lib. 10. p. 225. Vergel. Ermerins, Hefcbryv, van Veere 2 D. bi. 146—153- Zie breder hy van Iperi-.n, twee Hmderdj. Jubelf. en Redevoering ter eere tan

joannes van MiGRODE.