is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Zevende deel, beginnende in't jaar 1574, en eindigende met de dood van Willem den Eersten [...] in't jaar 1584.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fittpslll

I5?8.

Opfchuddintf te Brusfeli

( i S

i ] ]

ï

A

{ 1 V b

É V

ti

't

dt

w

fel

Ma VADERLANDSCHE XXVI. Boek.

houden; tot dat de vrees voor uitheemsch geweld over zou zyn (ƒ). , Terwyl dit te Gend voorviel, ontftondt et, te Brusfelj ook merkelyke beweeging, ter qorzaake van den Godsdienst. De Heer ran Champagnei, dien 'twee deedt, dat de Dnroomfchen zo veel veld wonnen in de Eloomfche gewesten, zogt, in Oogstmaand, Ie Hollandfchc Knegten onder Denys van len Tempel, en die van Bosfu ter Stad uit e krygen, uit vreeze dat men, ook in Brus'el, gelyk elders, met hulp derzelven, den loomfchen Godsdienst zou willen hinderen. 3e Prins wist egter deezen toeleg, ten Hore, behendiglyk om te ftooten. Doch Chamiagnei bragt te wege, dat er, op den naam an de Geestelykheid, Adel, Wethouder:hap en Gemeente, een fmeekfchrift aan den Lartshertoge opgefteld werdt, waarby men erzogt , dat de Onroomfche Godsdienst uiten Brusfel blyven mogt. Men draagt dit neekfchrift, onder eenen grooten toeloop an volk, naar 't Raadhuis, en vergt der fethouderfchap, dat ze eenigen uit haar mag?e, om het naar Antwerpen te brengen, y, verzet over zulk een' voorflag, eischt d en beraad. De vertooners vallen aan dreigen, zeggende, te weeten wat hun te en ftondt. Zy en de Wet, ten Stadhuizeaf treeden, vinden 't volk te hoop geloopen, ïlk, ziende zyne Heeren ontfteld, vraagt, n 'er hapert? Men toont hun 't vefzoekïrift. 't Wordt gelezen, en, rnet tame-

lyke

D Meteren VHt jtöétt, ft 142. urf. 143- verf.