is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Zevende deel, beginnende in't jaar 1574, en eindigende met de dood van Willem den Eersten [...] in't jaar 1584.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

432 VADERLANDSCTIE XXVIILBoek.

1582.

in deeze Opdragt, by fommige Ite-, den, gemaakt.

De

SchiHteryen en Gilden uitgellootcnVan de laadpleegingenover zaaien van RegeeEinge.

in beraad gelegd, of men den Prinfe den eed op dit ontwerp, na dat hy 't gezien en goedgekeurd zou hebben, niet behoorde af te neemen. Doch toen vondt men eenige Leden, die meer zwaarigheid in 't ftuk fcheenen te maaken, dan te vooren. Gouda wilde eerst yerflag doen. Schiedam ftemde , dat men □ eene verandering van Heere of eed behoorde te maaken. Amfterdam zelf bewilligde niet dan onder voorwaarde, dat de andere Landfchappen, [Zeeland en Utrecht], en de Steden Gouda en Schiedam ook in den nieuwen eed zouden ftemmen (y). En toen men leeze Stad naderhand drong, om zig te voeden met de meerderheid, fprak zy, van 't ftuk, mee de Hoofden der Gilden en Schutteryen, in beraad te willen leggen. De Prins ftemle dit egter plat af, zo om de gevolgen, als om dat hem de hooge Overheid, al in den jaare 157^, opgedraagen was, en men nu fiegts itondt uit te voeren, 't gene toen reeds was vastgefteld (z). Ook hadden de Staaten, :e vooren al, beflooten „ dat voortaan gee„ ne Steden, over 'sgeraeenen Lands zaa„ ken raadpleegen zouden, met eenige best „ geftaatften, Schuiteryen, Gilden of anderen ■> „ gelyk, door fommigen, voorheen wel ge„ fchied was ; ten ware met voorgegaane „ gemeene bewilliging der Staaten (V).'1 Zyne Doorlugtigheid, nu zelf in Holland zynde, ftond ook fterk op het afdoen deezer gewigtige zaake, alzo hy haast naar Brabant,

Vlaan-

Cy} Refol. Holl. so Mav I5811 bl. »«.">.

(z) Refol. Holl. 17, a3 juny 1581- bl, 2S9.

yt) ttefol, Holl. 23 Maart 1581. bl, ui.