is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Zevende deel, beginnende in't jaar 1574, en eindigende met de dood van Willem den Eersten [...] in't jaar 1584.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXVIII. Boek. HISTORIE. 435

zou, gedaan, op de faktte van zyne Doorlugtigheid. Om dezelfde reden, werdt den Staaten ook geen dubbeld gegeven van de Akte van Opdragt der hooge Overheid; noch van het Renverfaal des Prinfen, waarmede dezelve bevestigd werdt. Van de Akte bleef het oorfprongelyke berusten, onder 's Lands Advokaat, tot in den aanvang des volgenden jaars, wanneer het, tegen het Renverfaal des Prinfen, uitgewisfeld, en zyner Doorlugtigheid overgeleverd werdt (J). Uit deeze beide ftukken, blykt, dat, fchoon de hooge Overheid den Prinfe flegts opgedraagen werdt, zo lang de Landen in oorlog zouden zyn, en men dus, in dit opzigt, bleef by het vastgeftelde in 't jaar 1576; hy egter nu aannam, alleen de Gereformeerde Evangelifche Religie te befchermen: in welke byzonderheid, men van de gemelde overeenkomst afweek. Amfterdam hadt nog geweigerd, den eed af te leggen Ook vind ik niet, dat zulks, nu nog, door Medenblik , gefchied zy, hoewel my de reden hiervan niet gebleeken is. Doch de nieuwe eed werdt, federt, den Leenmannen, Regenten, Regteren, Amptenaaren, Schutteryen en Poorteren in Holland afgevergd (T), en door veeJen, van tyd tot tyd, gedaan (w). De Regeering van Amfterdam, daarna, afftand gedaan hebbende van de voldoening («), deedt

den

CO Refol. Holl. 06 Jan. 1582. */. 40, 41.

(7:) Refol. Holl. 10, 20, 24, 17 Jt'iy, 23 Decimb. 1581. bl. 364, 366, 382, 304, 386, 388, <193, 658, 663.

CO Refol. Holl. 16, 19, 1% Am. 1581. bU 421, 433, 443-

00 Refo'. Holl. 5 Seüt. 15 Novemb. 15S2. bl. 419, 551. 13 Juriy, 13 Aug. 15S3. bl. I9S, 297.

CO XXVII. Boek, bl. 370.

Ee a

1582.