Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

508 VADERLANDSCHE XXVIII.Boek.

1584.

Zy woT' den voo: vyanden verWaard.

ImMze

zoekt Gend aan Parmas zydi over te brengen.

Hy won gevat.

zettinge. Brugge, Damme en 't Vrye verdroe gen zig, op den twee-entwintigften van Bloei maand, met den Prinfe van Parma, door be~ middeling van den Markgraave van Renti ? bedingende ten opzigte van den onroomfchen Godsdienst, alleen vryheid van gevoelen, zon? der openbaare oefening. De afkondiging der

; Verzoening met den Koning volgde hierop (cf) % waarna de algemeene Staaten die van Brugge en 't Vrye, openlyk, voor vyanden des Va? derlands verklaarden (V). Ten zelfden tyde, werden de verlofgelden afgefchaft, onder 't betaalen van welke , men , tot hiertoe, op Vlaanderen gehandeld hadt (f).

Te Gend, dagt Imbize 't zelfde fpeltefpeelen, als Chimai te Brugge. Doch 't gelukte zo wel niet. Terwyl hy gereedlchap verzamelde s

, om Dendermonde te verrasfen, en aan Parma

' te leveren, ontdekt de Regeering zynen toeleg, brengt de burgery in de wapenen, ontzet hem van 't Voorfchepenfchap, en neemt

£hem in hegtenis. Walter Sethon, met wien hy, te Dendermonde, verftand hieldt, werdt daar ook gevat en opgeknoopt. In Imbizes plaats, ftelde men Jonkheer Karei Uitenhove* De handel met Parma werdt egter nog eene wyle agtervolgd , mids het fterk dryven der Spaanschgezinden , die , op den vyftienden van Bloeimaand, gewapend voor 't Raadhuis verfcheenen, meenende den zoenhandel,

met

C?) Bor XVIII. Boek , bl. 39 [409], 4? [421]. Hooft XX. Boek, 11- 897.

Cr) Refol. Holl. 20 Juny 1584. bl. 328. Bos. XVIII. Bietf, II. so [426].

CO BOK XVIII. Boek, bl. £0 [4:6].

Sluiten