Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

514 VADERLANDS CHE XXVULBoek

»SS4. p

Die ze, fchriftelyk, aanvaardt.

Wat 'er

iiog aan de Opdragtontbrak,

nen. Wat laater, benoemden die van Holland den Heer van Asperen, den Advokaat Luis en Doktor Francois Mnalzon, om 'er* met die van Zeeland en van Utrecht, en met den Prinfe zeiven, over te handelen (b). Eri fchoon zy, in Zeeland en in Utrecht, weinig vorderden, droegen zy egter den Prinfe de Graaflykheid, Hoogheid en Heerlykheid van Holland, Zeeland en Friesland op, onder den eigenleken titel van Graave en Heere der p;emelde Landen, onder welken titel, hyze aanvaardde, by eenen Brief, te Brugge, den Veertienden van Oogstmaand des jaars 1582, gedagtekend , in welken hy ook verklaart j „ dat hy den Staaten toeflondt alles , wat, „ by het Verdrag van Bourdeaux, of, door „ de Brabanders, by de blyde inkomfte, op „ den Hertoge van Anjou bedongen was, zo „ ver het op Holland en Zeeland kon worden „ toegepast: en daarenboven, alle andere re„ delvke voorwaarden, by zyne inhuldiging * „ nader te befpreeken (ƒ)•"

Dus was dan de opdragt der Graaflykheid 4 door Gemagtigden van Holland, gefchied, en by den Prinfe aanvaard. Nogtans ontbrak 'er nog veel aan dit werk, zelfs in Holland, daar men het 't verst gebragt hadt. De Akte der Opdragt moest nog bezegeld en den Prinfe overgeleverd worden. De voorwaarden, by zyne inhuldiging te bezweeren, moesten nog worden opgefteld en goedgekeurd, waarop dan , eindelyk, de inhuldiging zelve volgen

moeste

fj) Refol. Holl. 3 Jüty 1582. bh

CO '/.te detzu' Brief by Hor XV. Boek, bh aöo [188J n Asith. Suikk. u n„eit hU 42.

Sluiten