Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IfjlO.

De oude Regeeringwordt he: field.

30 VADERLANDSCHE XXXVII.Boek*

„ die 'er, geduurende 't beleg, waren uit„ getrokken, en dat de gereezen' gefchillen w verbleeven zouden worden, aan de uit„ fpraak der Franfche en Engelfche Gezanten, der algemeene Staaten, en van Prin„ fe Maurits en den Raade van Staate." De Stad, hierop, bezetting ingenomen hebbende , weigerde de Wethouderfchap, de Acte van onderwerping te tekenen, die haar, van wege den Raad van Staate, werdt voorgehouden. Ook fcheen zy, in andere opzigten, niet aan de hand te willen gaan: waarom de algemeene Staaten, die nu de magt in handen hadden, beflooten, de nieuwe Wet van den eed te ontflaan, en de oude te herftellen, gelyk, op eenen Brief van zyne Doorlugtigheid, door Graave Ernst van Nasfau en de Raaden van Staate, in 't begin van Bloeimaand, gefchiedde (/*). Elk, die iet in te brengen hadt, tegen de herftelde Regeeringe, werdt, toen, voor den Raad van Staate gedagvaard (?')• Niemant verfcheen hier dan Jonkheer Reinard van Aaswyn, Heer van Brakel, benevens Kanter en Helsdingen, die vierenzeventig punten van befchuldiging inleverden. Doch de Raad keurdeze allen ongegrond, of van klein belang, en beval, hierop, am elk een eeuwig ftiliwygen Voorts, werden 'er eenige

punten geregeld, die, te vooren, aan de uitfpraak der Raaden van Staate, verbleeven

C*) Reg^r Lwt a'.t icv. W. 180.

C? ) <>rooc [Rr. Pfakjitb. J. ixd, ii. 738.

(<t) Groot Uu. PJlJiMtb. I. Ottt, éi.

Sluiten