is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Tiende deel, beginnende [...] in't jaar 1609; en eindigende, met de dood van Maurits [...] in't jaar 1625.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXXVII.Boek. HISTORIE. 103

zig op den flegten ftaat van 's Lands geldmiddelen, veroorzaakt door den kryg. Aan 't Krygsvolk gaf men goed befcheid; doch 1 verfchoof hunne voldoening, van tyd tot tyd. ; In Engeland, hieldt, men aan, met dringen ] op betaaling, by den Staatfchen gezant Noël \ de Karon, die, eindelyk, als uit zig zeiven, voorfloeg n dat de Staaten, veelligt, beflui„ ten zouden, het uiterfte hunner pooginn gen in 't werk te ftellen, om alle 's Konings agterftallen te voldoen, en 't geld, daartoe w noodig, tot eene hooge Rente, op te neen men; zo zyne Majesteit kon goedvinden, 5, hun de herlevering der Steden van verze„ kering aan te bieden." Deeze opening vond gehoor, by den Koning, die ontbloot was van geld; en by de Hovelingen, die hunnen mond reeds, om ftryd, maakten op deezen vetten buit. De Koning fchreef, kort hierna, aan de Staaten „dat hy, hen aan„ ziende voor zyne goede vrienden en bond„ genooten, die een' en denzelfden Gods?, dienst met hem beleeden, en in de algen meene zaaken, het zelfde belang hadden „ als hy, geene reden hadt, om te dugten, „ dat 'er ooit eenig misverftand ontftaan zou , w tusfchen hen beide: om welke oorzaak, w hy, zo zy begeerden zig in 't bezit te ftellen van hunne Sceden, genegen was, om „ hun dezelven weder te geeven." De Staaten draalden niet, met hun befluit. Karon kreeg last, om met den Koning te handelen. Jakob de I. magtigde zynen geheimen Raad, om de zaak met hem af te doen (z),

en

C*) A& Publ. Angl. Turn. VII. P. II, p, zv*

G 4

1616.

>m de

iteden 'an verzekeringe losfeti.