is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Tiende deel, beginnende [...] in't jaar 1609; en eindigende, met de dood van Maurits [...] in't jaar 1625.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XL. Boek. HISTORIE. 423

in den aanvang des volgenden jaars; wanneer ' itov 7V bv verdrag, op den twee-entwmtigiten van Louwmaand getekend, werdt opgegeven De Bevelhebber, Fredrik Pithan, hadt niet flests alle krygseer voor de bezetting bedongen; maar ook twaalf dagentyds, om ontzetvan Prinfe Maurits af te wagten, eer hy de Plaats behoefde te leveren: 't welk, alzo 't ontzetagterbleef, ten beftemden tyde, gefchiedde Cu).

TerwylSpinola op weg wasnaar Gulik, on- A«fl.g dernam Don Inigo de Borgia, Bevelhebber van °P Sluis' Antwerpen, eenen aanflag op Sluis, op welke Stad, hy, langs twee wegen, aantrok: doch t sefchut der naaste Sterkte, van den eenen, en de aankomst van eenen hoop Zeeuwlcne Schutters, van den anderen kant, maar bovenal de zwaare regen hebben den toeleg geftuit (vj.

In Boheeme en de Palts, hepen de zaaken Xffl.^ van Koning Fredrik, meer en meer, agter- zaakenin waards. Hy hadt, op den twintigften van Gras- Boheeme maand, gehoor gehad ter algemeene Staatsver- en de gaderingi en ernftelyk aangehouden om on- N» , derftand Doch men maakte hier zwaangheid, om hem merkelyk te onderfteunen. Hy was niet alleen in den Ryks ban gedaan, door den Keizer O), maar , federt, verlaaten van zyne meeste Duitfche Bondgenooten, die zig met Spinola verdraagen hadden. Nogtans werden, in /Zomermaand , op aanraadinge van Prinfe Maurits (*), honderdenvyfüg duizend guldens

(v) Wassenaar. II. Deel, ƒ■ 10.

rcS HfSSL 9 5S5*-ï S» * *» - * 7m «

Sept. i'ZZ Dcc. löai. bl. Ü, ii5 . 174, 238,

1 Dd 4