is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Tiende deel, beginnende [...] in't jaar 1609; en eindigende, met de dood van Maurits [...] in't jaar 1625.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4s6* VADERLANDSCHE XL.BoEKi

i6u. y, handel in zyn Ryk toe te laaten: 't welk hy

„ zig, van hunnen kant, insgelyks, beloofde."

Voorts, hadden de gezanten ook last gehad, om, met de deelgenooten in den handel op Oostindie, overeen te komen, wegens het ongelyk, welk deezen zig hielden aangedaan te zyn, door de Nederlandfche Oostindifche Maatfchappye, die een hunner fchepen in de Indien bemagtigd hadt. Doch of hun dit gelukte, heb ik niet konnen vinden. De wederzydfche onderzaaten hadden eikanderen nog andere fchade ter zee aangedaan ; waarover ook klagten vielen. Eindelyk, hadden de gezanten byzonderen last van Prinfe Maurits, om den Koning genoegen te geeven, wegens het gedrag van den Heere Gaspar van Vosbergen, die, door zyne Doorlugtigheid , naar Oranje gezonden was, en befchuldigd werdt, den Roomsen-Katholyken aldaar niet wel gehandeld te hebben (<?). Zy keerden, fpoedig, en, zo ik meen, al in Gras- of Bloeimaand, te rug. Uit eenige byzondere aantekeningen, befpeur ik, dat men, in den aanvang der handelinge, llerk geklaagd hadt, van 's Konings wege, over het dooden van Oldenbarneveld en het vasthouden van verfcheiden' andere braave mannen, onaangezien 's Konings herhaalde voorfpraakook over een fchimpfchrift van Aarfens, dien men niet fchroomde eenen bedrieger te noemen, en geftraft wilde hebben. Doch de Gezanten hadden, hierop, niet dan goede woorden tot befcheid konnen geeven. Naar Engeland vertrokken Jonkheer Jakob van Wyngaarden, Heer van Benthuizen, Jakob KamerCe) Inflruft., JUemor., ISrieven , Rufolut. en andere Acte» vem de jaaren 1C20 en 1621. MSS,