Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1624.

XXXI Prins Maurits wordt ziek. 1625.

Hv

dringt zynen Broeder tot het Huwelyk met de Graavinne van Solins.

498 VADERLANDSCHE XL. Boek.

den toevoer naar 't Leger voor Breda te beletten. Prins Maurits keerde, ziekelyk, naar den Haage, daar hy, den agttienden van Slagtmaand, aankwam (jy).

Hy fukkelde den gantfchen Winter, aan eene verftopping in den Lever (2), die, naar fommiger oordeel, uit verdriet over 't beleg van Breda en over andere voorvallen ontftaan was O). Zyne zwakheid nam toe, tegen den - aanvang der Lente. Nogtans liet hy niet na , zig geduurig bezig te houden met het overleggen en regelen der gewigtigfte zaaken van Staat en van oorloge. Ook riedt (f) of drong hy, op zyn ziekbedde, zynen Broeder, Fredrik

Henrik, tot net aangaan van een ruwer/* mei. Amelia, Dogter van JoanAlbert, Graave van Solms, die, in 't gezelfchap der Koninginne van Boheeme, in Holland gekomen was (V). Het Huwelyk werdt, zeer haastig, in 't begin van Grasmaand, voltrokken (d): hebbende de Gekommitteerde Raaden den ondertrouwden ontflag van de gewoone Huwelyks geboden verleend : welk, naderhand, door de Staaten, ten overvloede, bekragtigd werdt (e). Prins Henrik hadt, zo men verzekert, kleine genegenheid getoond tot deeze verbintenis. Maar Prins Maurits was 'er zeer op gezet geweest. Doch of hy,om zynen Broeder te beweegen, gedreigd zou hebben, zo hy 't weigerde, zelf

fy) Aitzema I. Heil, tl. 332, 333, 334» 335. 37^» 357-

Cz) Wassenaar. IX. Deel, f. 37'

Ca') Aubery Memoir. p 320.

(b) Memoir. de Freder. Henri ƒ>. ZO.

Cc) Aubery Memoir. p. 3: *■

\ d) ]. Commelyn Freder. Henrik p. 7.

Ce) Refol. Holl. 16 April 1625. 52.

Sluiten