Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54 BYVOEGSELS en

zeer, (als genoegzaam uit den loop dor zaaken blykt ,) met tegenzin , den Pr.nfe vry , zig; buiten de vereenigde Gewesten en aan 't hoofd des Legers te begeeven. Ook fchreeven zy, nog ten zelve dage; 't was thans de agtfte van Hooimaand; aan, en begeerden op, Graave Willem Lodewyk, Stadhouder van Friesland dat hy zig, tegen alle onverhoopte voorvallen' ten fpoedij-ften, met eenige Manfchap, naar Arnhem zoude vervoegen, wyl het fcheen dat „ de inclinatie van S. Exe\» was, felfs het „ Leger defer Landen, gede'ftineert tot fecours „ der poffideerende Vorften , te leyden en „ te brengen naer boven (x)."

't Hadt, federt, zeer veel moeite in, om de Graaven Willem Lodewyk en Ernst Casimir, die den Prinfe, op deszelfs verzoek gaarne te velde volgen wilden, hier te Lande te houden. Zelf, hadden de Algemeene Staaten dit reeds, kort hier na, toegetean, mits flegts één van hun beiden hier bleef (y)- doch de fchielyke voorfpoed van 's Prinfe wapenen maakte hun vertrek onnoodig. Hy hadt, voor zynen perfoon, niet getoefd met, daadlyk, de reize aanteneemen, bevondt zig, reeds den 13 van Hooimaand, te s'Graavenweerd en aanvaarde federt, het opperbevel van der Staaten LegerI magt, met zulk een gewenscht gevolg, als breeder, by Wagenaar, vermeld wordt.' Hy Jchreef, telkens, zyne vorderingen, aan hunne Hoogmogendheden; die, daar de Aartshertogen zig, thans, onzydig verklaard hadden, en 'er dus ,

nu,

9$»erf0," drStaat*Gener-8 Ju,y i<5i°-

Sluiten