Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XLV. BoEKi HISTORIE. 31

gelyk zy, reeds te vooren («), gedaan haddén, wederom, met een Vertoog, aan de algemeené Staaten: waarby zy zitting verzogten in derzelver Vergadering, of, ten minlte, de vryheid, öm zig zeiven te regeeren, en hunne eigen' geldmiddelen te bellieren. Zy (laafden hün verzoek, met de volgende redenen: „ Dat j, Bergen op Zoom en Willemftad zig nimmer der Utrechtfche Vereeniginge onttrok„ ken hadden. Dat 's Hertogenbosch deeze „ Vereeniging aangenomen en afgekondigd „ hadt. Dat Breda dezelve * insgelyks, hadt „getekend, en 'er, niet dan zyn ondanks, „en, door vyandelyk geweld, was uitgerukf: ^ waarom het niet redelyk zyn zou, dat deeze „ Steden, als overwonnen, gehandeld werden* j, Dat de Staaten zig, by het Verdrag met „Frankryk van den jaare 1635, verbonden „ hadden , om alle Steden, die 't Spaanfche* „ juk zouden afwerpen, in hun Verbond, aan „ te neemen; tevens beloovende, dat men van „ drie of vier Steden, die zig vrywilliglyk fa„meUvoegden, één Lighaam maaken zou, „welk vry zou zyn, en niet afhangen van de „ andere Gewesten." ;Eindelyk klaagden zy over 't öpregten van den Raad van Brabant in den Haage, welk, reeds in 't jaar 1591, gefchied was, en waardoor de Brabanders genoodzaakt werden, buiten hun Gewest, in Holland , te komen pleiten (v). De Brabanders beloofden zig veel vrugt van dit Vertoog, alzo Zy niet twyfelden, of de Prins van Oranje;

, die»

(O Zit IX. Deel. bl. 345.

ivj Veitoog by Wjcouef. Puuy. Tom. I. p. 248.

16*48.

Sluiten