is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Twaalfde deel, beginnende [...] int́ jaar 1648; en eindigende, met de vrede in't Noorden, in't jaar 1660.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XLVIÏI.Boek. HISTORIE. 429

dering tot dit Ampt. Men meent, dat deeze, gemaatigdheid hem den weg reeds gebaand . hadt om het te verkrygen fV), toen hy, door een ongelukkig toeval, aan zyn einde kwam: waarvan wy, hierna, breeder gewaagen zullen. In Oogstmaand des jaars 1658, deedt Amfterdam een' voorflag, om eenen Veldmaarfchalk, voor twee of drie jaaren, aan te ftellen. Doch de andere Leden bleeven by het voorige befluit (s). Prins Joan Maurits verzogt, in Slagtmaand des zelfden jaars, nog eens, om het Veldmaarfchalksampt ; doch by die van Holland, werdt niets, op dit verzoek, beflooten (V).

De Staaten van dit Gewest meenden te meer reden te hebben, om het aanftellen van eenen Veldmaarfchalk te verwylen, alzo men, uit de raadpleegingen hierover , agterdogt gefchept; hadt aan het Engelfche Hof; en zelfs gedreeven, dat de opdragt van dit Ampt aan Prinfe 1 Willem van Nasfau de kragt der Akte van Uitfluiting, voor een groot deel, verydelde («). Men deedt dan der Regeeringe van Engeland , welker vriendfchap Holland gaarne behouden wilde, dienst met het uitftellen der begeevinge van dit gewigtig ampt. In de Lente deezes jaars 1655, hadt men, om gelyke reden, op een gerugt, dat Koning Karei de II. zig op 't Huis te Teilingen bevondtfV), naauw-keurig onderzoek hiernaar laaten doen ; doch foerigt bekomen, dat hy 'er niet geweest was.

Maar

Cr) WicQ'iefout Livr. X. p. 552. Aitzema IV. Deel, bl. +2. (i) Secr. Refol. Holl. 8 Aug. i<5=,5- I. Deel, bl. 605. <;*) Refol. Holl. 22 Noy. 1658. bl. 343. ( u) Zie De Witt I5rieven III. Deel, bl. 07, ifl. TnuR{.oe's Papers, Vul. III. f>. 747. Vol. IV. p. 203,' 2c4. Qv~) See Thuri-oe's Papers, Vol. V. p. 517.

i65s.

xir.

Hollands» sooginlen om Lngelantf e vriend e houten.