is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Twaalfde deel, beginnende [...] int́ jaar 1648; en eindigende, met de vrede in't Noorden, in't jaar 1660.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

432 VADERLANDSCHE XLVIÏI.Boek.

165:5.

Geld verzamelingvoor hun, hier te Lande.

Zy verdraagenzig, met den Ilertoge van Savoje.

gen (r). Doch de Staaten, reeds in vroeger' tyd ondervonden hebbende , wat het oorloogen, in en omtrent Italië, voor hun inhadt, en daarenboven belemmerd met de uitrusting naar 't Noorden, vonden ongeraaden, hunne wapenen te gebruiken, om de Piemonteezer Dalluiden te befchermen. Zy deeden egter eene aanzienlyke verzameling van penningen (t), ten hunnen behoeve (b): de uitdeeling van welken aan die van Geneve toevertrouwd werdt (V>. Zy fchreeven ook voor hun naar Frankryk en aan den Hertoge van Savoje, en beflooten, eerlang, den Heer van Ommeren te zenden naar 't Hof van Turin (d), om, nevens GeorgeDowning, Gezant van Engeland by de Protestantfche Zwitferfche Kantons, middelen voor te Haan, tot bevrediging. Doch toen hy in Zwitferland kwam, vernam hy, dat 'er, door bemiddeling van Frankryk , reeds een Verdrag tusfchen den Hertog van Savoje en het overfchot der Waldenzen getroffen was (e). De Hertog vergaf hun hunnen opftand; doch op zeer harde voorwaarden. Hy wilde egter den naam hebben, dat hy hun gunst bewees, om

de

(J) ïïefol. IToll. 30 July, $ Jug, 16/55. W' 2P4» 301- Aitzkma III. Deel, bl. 122», 1240. Thurloe's Papers, Vol. III. p. 476.

(e) Refol. Holl. 2 Oiïob. 23 Nor. 1655. bl. 361, 389. (O De VVjtt lïrievcn I. Deel, bl. 212, 215, 218. III. Deel, II. 94.

C e , Sce Thii«i.oe', Papers, Vul. IH. p. 626. Vol. VI. p. lc&, 346, 64Ü Vul. V. p

(1) Men vindt twee van deeze Brieven, in Jouw Mh.tons JVorks, Vol. II. p. 185, 1^9.

(2) Ter fomme van tweehonderdeenduizendentweeentwintig guldens en zeven Itu-jvers. Zie Aitzema III. Dsel, bl. 1240.