is toegevoegd aan uw favorieten.

Byvoegsels en aanmerkingen voor het twaalfde deel der Vaderlandsche historie van Jan Wagenaar.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$r BYVOEGSELS en

verfchil, nopens *t woord belooven, buiten de Vergadering afgedaan.

Bl. 102. r. 7. v. o. ., Welk gefchrift hy, tot tner toe, beflooten , onder zig gehadt hadt:* Zie myne Aanmerk: alhier op Wagen. , bl. 110. r. 3. v. o.

Bl. 193. r. 2. , Gemagtigden welken oordeelaen. enz." Ouder deezen was Mr. Johan de Witt, Penfionaris der Stad Dordrecht; die ook het Rapport ter Vergaderinge uitbragt (V).

Bl. 194. r. 6. v. o. „ Griffier Musch, —op ^«zesentwintigften vanWintermaand des jaars 1650; overleeden." Hier zal een druk- of fchryffeil zyn. De Hollandfche Mercurius, hier aangehaald, heeft, immers in myne uitgave, den i6ef» Hy, die gehuuwd was met ide jongfteDogter van den Raadpenfionaris Cats, ftierf, op den vyftienden van Wintermaand (V). Holland Helde, in deszelfs plaats, ten fpoedigften, Mr. Nikolaas Ruysch, Penfionaris van Dordrecht , aan hunne Hoogmogendheden voor; die, daarop, met eenpaarige ftemmen, tot Griffier der algemeene Staaten wierdt aangenomen en, op den 23 derzelver maand, beëedigd (j).

Bl. 199. r. 18. „ De — Vergadering — begaf zig naar de Kerke, daar de Predikant, Kasper Streso, eene — dankpredikatie deedt" Dit gefchiedde niet in de Kerke, maar ter plaatfe, daar de groote Vergadering was gehouden, te weeten, „ op de groote Zale van 't Hof," en wel „ om den Predicant te beter te hooren;"

,, waar-

(V) Refol. van Holl. 27 Juny 1651. il. 3a;. ' f» Dirgave van 1660. 11 59.

Cf) Refol. Slaat. Gener. 16 Dec. logo. Cats Ouderdom hl. 53.

, °c >-16 en 17 Dec- l65°- *'•3!is en en

Ketol. der Staat, Gener. 17 en 23 Dcc. 165*.