is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Dertiende deel, beginnende in't jaar 1660, en eindigende met de aanstelling van Willem den Derden [...] in [...] 1672.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ai6 VADERLANDSCHE L.Boek:

1666.

1 <

i

Inhoud ' van twee ) Brieven, c aan en . door

hem ge- •> fchrce- , ven.

tein onder 'tKollegie op de Maaze (g), of van den gewezen Stuurman van Kortenaar, uie, om pligtverzuim, gebannen was, op den twiritigften van Oogstmaand, een groot getal van Koopvaardyfchepen, in 't Vlie , in brand gelteken , en daarna , -het Wefteinde van ter Schelling aan kooien gelegd heeft (Ji): doch of hiermeer agter gefchoolen, en of Buat 'er de hand in gehad hebbe, meldt niemant met zekerheid. Wyders hadt Buat de gewoonte , om eenige Brieven, welken hy van Engeland ontving, mede te deelen aan 3en Raadpenfionaris. In Grasmaand, hadt hy" er nog eenigen vertoond; uit welken bleek, lat Karei de II. niet ongenegen tot vrede vas, mids men 'er, in Londen, en zonder usfchenkomst van Frankryk , over handelde 'ƒ). Doch op den agttienden van Oogstmaand, vederom eenige brieven, zo van Arlïngton ils van Silvius, gebragt hebbende aan den laadpenfionaris (k~), hadt hy daar, uitonagt:aamheid, bygelaaten een' brief van Silvius, an 't hoofd van welken ftondt Pour vous mêne, Foor u zeiven. In deezen Brief, werdt gevaagd van vrienden in Holland, die arbeidien, om eene bezending naar Engeland te beorderen. Ook vermaande de Schryver Buat, , dat het goed zyn zou, dat de Steden, wel, ken hy wist geneigd te zyn tot eene goede vre-

99 de*

O) Refol. Holl. IS Ailg. bl. 8?'.

rhj Branot <le Ruiter, bl. 534. Aitzema v. Deel, bk

n , "<?«•

Cl) De Witt Rriev:n V. Deel, blz%6, 251. Br: WÏTT Brieven li. Deel, bl. 3,05.