is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Dertiende deel, beginnende in't jaar 1660, en eindigende met de aanstelling van Willem den Derden [...] in [...] 1672.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43© VABERLANDSCHÈ LILBóÉfc

„ zou konnen gefchieden ,- door drie Afge„ vaardigden uit de aigemeene Staatsverga„ deringe, gelyk de inleiding van Graave „ Henrik van Nasfau , naderhand Prinfe van n Oranje4 in den jaare 1600, gefchied was,„ of door éénen Afgevaardigde, gelyk, ten „ aanzien van Prinfe Willem , Vader van ^ den tegen woordigen Prinfe , in den jaare ff 163S, was gefchied, of op zulk eene andere wyze, als men, met de andere Gewes„ten, zou konnen goedvinden te bcraamen." Op het tweede punt verftonden ze „ dat men * „ wegneemende den armftoel, gefield aan „ 't einde van de tafel, en te vooren gediend „hebbende, eerst voor den algemeenen Land„ voogd [Leiccster], en daarna voor den „ Stadhouder van vyf of zes Gewesten, den „ Prins zou konnen plaatfen in eenen van de „twee met fluweel bekleedde ftoelcn,' ftaan„ de aan dezelfde zyde van de tafel, daar de „ ftoel van den VoorZittenden Heere ftondt i „ en dus boven of aan de regterhand der „ Afgevaardigden van Gelderland." Wegens het derde punt, begreepen ze „ dat men dert „ Prinfe alleen eene raadgeevende ftem böff hoorde toe te ftaan , die , in 't opmaaken „ van 't befluit, niet gerekend werdt om de „ ftemmen der Raaden over te haaien of to „ doen fteekeh." Doch hierop werdt by de Vergadering, geen ander befluit genomen,' dan dat men de zaak ter Generaliteit zou zoeken te houden in haar geheel, tot dat 'er, by de Leden van Holland, nader op beflooterï zou zyn. Maar Haarlem en Leiden deeden

hier-