is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Dertiende deel, beginnende in't jaar 1660, en eindigende met de aanstelling van Willem den Derden [...] in [...] 1672.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LIL Boek, [HISTORIE. 431

hierop aantekenen, de eerfte Stad, dat zy, op deeze zaak, als zynde van groot gewigt, niet geftemd hadt; de andere , dat zy niet verftondt, dat de zaak ter Generaliteit langer opgehouden zou worden , dan geduurende den loopenden tyd van het aanftaande f affcheid der Vergadering van Holland (t). Wat kater, namen de Staaten van Holland egter, over de twee eerfte punten, een befluit overeenkomftig met het gevoelen der Gemagtigden ; doch omtrent het derde punt, ftonden ze den Prinfe eene beflisfende ftem toe, gelyk de andere Raaden hadden , waaruit egter volgde , dat hy niet mogt ftemmen, of zelfs tegenwoordig zyn, als 'er zaaken dienden , waarby iemant, hem, tot in deti vierden graad ingeilooten, in den bloede, beftaande, belang hadt (u). Ook verftondt men, ter Vergaderinge van Holland, dat de Prins, verfchynende ter Generaliteit, aldaar, in geene andere hoedanigheid, dan als Raad van Staate, zou toegelaaten worden, en zitten op eenen gelyken Stoel, als waarop hy in den Raad van Staate zat (v). De aigemeene Staaten, midlerwyl, op 't inleiden des Prinfen in den Raad van Staate, een befluit genomen hebbende, overeenkomftig met dat van Holland, en hebbende bewilligd in het feheiden van het KapiteinGeneraalfehap en het Stadhouderfchap (w),

werdt

(O ttefol. Holl. »8 Waart 1670. W. 61. C«0 Secr. Refol. Holl. 20 my 1670. Hl. Detl, il. 76. Ke» Tol. Holl. 94 May 1670. bl. 115

Cv) Refol. HoU. 4 Oiïob. 1.070. II. 71. ( w) Zie Giaof-Plakaai». lil. Heel, bl. 54.

i6f&

* reces.