is toegevoegd aan uw favorieten.

Byvoegsels en aanmerkingen voor het dertiende deel der Vaderlandsche historie van Jan Wagenaar.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oo BYVOEGSELSen

BI. 157. r. 2i. „ Men wil, dat Fredrik de III. luifterde naar deezen Foor/lag" De Engelfchen verhaalen die in dier voege, en 't is, van elders, zeker genoeg, dat Fredrik de III. met hun heulde, in veelen opzigte fc). Nopens deeze zaak , egter, verontschuldigde hy zig, federt, by openbaaren en gedrukten gefchrifte, 't geen, by eenigen, ingang vondtbetuigende hy den grootfle afkeer van dit werk gehad, en het zelve, voor eene fchending van zyn gebied en van 't regt der Volken te hebben aangezien (d).

Bl. 159, r. 6. Voornemen, om den Vyand — aantetascen." Zo dra men dit, ter Generaliteit, vernam , begreepen de meeste Leden , dat de Gevolmagtigden op 's Lands Vloot hunnen last te breed opvatteden, waarom zy, op voordragt van Gelderland, in bedenking gaven, of hunne Hoogmogendheden niet zouden kunnen goedvinden, ter nader verklaaring, den gemelden Gevolmagtigden aan te fchryven • „ dat de Engelfche Vloot alleenlyk zou behoo„ renaangetall,als dezelve fich in ofte omtrend „ dat Vaerwater foude mogen bevinden, daer „ onze Koopvaerdy ende Retourfchepen zouden „ moetenpafferen" Sommigen zelfs, warsch van den oorlog ter Zee, gingen verder, dringende op het te rug roepen en opleggen der Vloote, ten einde 'sLands Krygsmagt, met des te meêr kragt, tegen de aanval der Muniterfchen, op de grenzen te kunnen ge* bruiken. Doch Holland, vermeenende, dat het

in-

CO Hwme, /. e. 7 D. U. 546 ea 547. D'Estrabes, /. (, i»w 3- pag. 306 et 316. (dj Wicquef. /. c. Liv. is. p. m. ISI, 137 */ 158 MS.