is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Veertiende deel, beginnende met den oorlog des jaars 1672, en eindigende met de Nieuwmeegsche vrede, in't jaar 1678.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LVI. Boek. HISTORIE. 4123

» Raadpenfionaris Fagel; doch dat hy'er reeds » genoeg van gehoord hadt; dat zy hem wei» nig kenden , die hem zulke voorflagen dee» den , en dat men flegts een middel uitvin» den moest, om zyn eer te bewaaren, door't » voldoen van Spanje ; waarna zyn byzonder » belang het fluiten der Vrede geen uur zou „doen uitftellen (*)."

Temple , te Nieuwmegen te rug gekeerd , verhaalde de Franfchen van dit gefprek zo , veel als hy raadzaam vondt, en zweeg, of be- 1 wimpelde het overige («). Ondertusfehen, ] kwamen 'er, van tyd tot tyd , eenige nieuwe < Gevolmagtigden der Bondgenooten, te Nieuw- t megen, aan. In Slagtmaand, verfcheenen 'er 1 de Deenfche Gezant Justus Hoëg, en de Bran- 1 denburgfehen Christöjfel van Somnitz en Wet' ner Wilhelm Blaspeil: in Wintermaand , een der Spaanfchen Gezanten, Don Pedro de Ronquillo, en, in Louwmaand des volgenden jaars, Francais Udalrik , Graaf van Kinsky , een der Keizerfchen (y). Doch de hoofden deezer twee laatfte Gezantfchappen bleeven nog , eenen geruimen tyd , agter. De Staatfchen , ondertusfehen, ongeduldig wordende, over 't verwylen der Vredehandelinge , lieten zig , beide in den Haage en te Nieuwmegen , verluiden , dat de Bondgenooten geene onderftandgelden te verwagten hadden tegen den aanftaanden veldtogt, zo zy eenen oorlog, aangevangen om de Staaten te helpen , tot voldoeninge van hunne byzondere heerschzugt of „ % be-

(i) T--MPLS Memnr. il 470-473.

(«) D'EsrriAüis Ton Vil. p. ^7, artj, 314

l*) AVt. de la Paix de Nimeg. Tom. I. p. 342, 244, 846.

Dd 4

1676,

ix

\an:omscan verbeiden'ïezan;n te Jieuwiegen,