is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Veertiende deel, beginnende met den oorlog des jaars 1672, en eindigende met de Nieuwmeegsche vrede, in't jaar 1678.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LVI. Boek. HISTORIE. 427

fchryven moest aan het kibbelen der Staatfchen , over de Volmagten. Doch Fagel, een ernftig en treurig gelaat aanneemende, zeide, „ dat hy, noch de Staaten, noch den toeftand yy hunner zaaken kende , zo hy waande , dat fy zy de Vrede niet ernftelyk begeerden. Zy „hadden ze zelfs volftrekt noodig, en zou„ den, terftond , in onderhandeling getreden „ zyn , zo de Franfchen maar eenigszins aanyy neemelyke Volmagten hadden overgeleverd. „ Zelfs wilden ze niet ftaan op 't gene hunne „ Bondgenooten vorderen zouden : ja hy kon „ niet verzekeren , dat zy geene afzonderlyke „ vrede zouden huiten." Dit laatfle., hervatte Temple , was een fiuk van zo veel gewigts , dat meneer zig nog wel een jaar op bedenken zou. Doch Fagel antwoordde „ dat men 'er reeds „ genoeg op gedagt, en eindelyk bevonden „ hadt, dat 'er geen andere raad overfchoot. „De Staaten waren veel aan Spanje verpligt. „ Die Kroon hadt zig in den oorlog gefteken, „ om hen, en te gelyk de Spaanfche Ne„ derlanden te behouden. Doch zy hadden „ Spanje ook geenen kleinen dienst gedaan, „ drie jaaren , om Spanjes wille , volhardende „ in den oorlog , zonder dat 'er iet van ge„ wigt, tusfchen Frankryk en hen , te veref„ fenen bleef. Zy hadden zig verpligt, om, „ in den aanftaanden veldtogt, zo veel volks „ byeen te brengen , als zy , in' den laatften , „ byeen gehad zouden hebben, zo de Bondge„ nooten hun woord gehouden hadden. Doch „ de Spaanfchen droegen geene zorg, dan 0111 „ hun te doen zien , dat zy beflooten hadden , „ te vergaan. De Vloot was , zonder betaa-

»ang*

«6*77.

mêtTemple, over dc noodzaakelykheidder Vrede voor da Staaten.