Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

502 VADERLANDSCHE LVI Boek.

tusfchen ZweeJei cn Deenemarkeafzonderlyk, ei tus chen Zweed er en de, Staaten.

XXX. Aanmerkingenover den ultilag der Vredehandelinge, ten opzigte van FrankTyk,

veroverd hadt (c). Deenemarke en Brandenburg, die 't meest teruggaven, bedongen egter eenjge fommen gelds, voor de kosten van den oorlog. Beide deeze Mogendheden hadden in 't voorjaar, aangehouden by de Staaten om onderhand , doch men hadt hun verzoek, heufchelyk, van de hand geweezen (d). Doch de twee Moordfche Koningen ilooten, op den zes-entwintiglïen, teLunden inSehoonen, nog een Verbond yan Verdediging (e), waarby, 1 onder anderen , het voorgaande nader verklaard en bevestigd werdt. Eindelyk, werden 3 op den twaalfden van Wynmaand, te Nieuwmegen, een Verdrag van Vrede en een ander van Koophandel en Zeevaart gehooten , tusfchen Karei den XI Koning van Zweeden en de Staaten der Vereenigde Gewesten (ƒ): waarmede de byna algemeene zes - of zevenjaarige oorlog een einde nam, en het Christcnryk, voor eenen tyd, aan rust raakte.

Frankryk, welk deezen oorlog, allereerst, aangevangen, en, onder 't handelen over de Vrede, met zo veel behendigheid en geweld, voortgezet hadt, behaalde 'er het meeste voordeel by. De Koning breidde zyn gebied verder uit in de Spaanfche Nederlanden, op welken hy lang het oog gehad hadt, en floot de Vrede, op de voorwaarden, welken hy zelf voorfchreef, toen hy, niet zonder zyn Ryk in grooter gevaar te Hellen, dan te vooren,

zo\|

(O Aires de lit Pai-c de Nimeg. Tem. IV. p. 554, 565. i.l > U"r"l. »*. 28 Maa,t ifyy. ft 424. 425. ( c ) *ëe s de la P.vx de N'mes. Turn. >V. p- ^6. (f) Artes de la Paix de Nimeg. Tom. IV. p. 651, 67S,

Sluiten