Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3 +

BYVOEGSELS en

* Helleratte.

] ( I

<

^ t

5 i

): ï' 5:

c

h o ft z< la

!

dat, wat de twee laatfte punten aanginge,hun, daaromtrend,geen befluitkon worden medegedeeld , nadien de zaak nog in geene overweeging * gebragt was Qu). De Keizerlyke Gezant zondt, egter, niet lange daarna, eenige zyner voornaamfte papieren en behoeften naar Antwerpen, onder vrygcleide der Staaten van Holland (V).

Bl. 30. r. 13. „ Men zag naauwlyks kans, om den Ysfel met het geringe Leger der Staaten, welk maar twee-en-twintig duizend man flerk gerekend werdt —, te hefchermen." Dit v'olk beftondt uit, omtrend, veertien duizend rier honderd Voetknegten en zeven duizend luiters, behalvcn eenige gewapende Huisluiien. En 't was niet alleen het getal, maar >ok de gefteldheid deezer Troepes, 't geen 't ;evaar deedt klimmen. Men wordt 'er van wertuigd, wanneer men de Afgezondenen der Igemeene Staaten, en de Gevolmagtigden te elde, met zo veele woorden, hoort verklaaren, at „ degemeene Officieren over — de Militie , geilek, ten meefien deele zyn zeer onbedree* , ven —; de Militie felfs t'eenemael ongedifcipli, neerd en, nevens de gezegde Officieren, —- feer fchroom- en fchrikachtigh; — de gewaapende Huisluiden mede t'eenemael onbedreeven, — cn van defelven niet veel dienft te verwagten." indertusfchen moest deeze kleine en zwakke Dop, aan het talryk Leger des Vyands, den /ertogt van den Ysfel betwisten en de verhanzingen verdeedigen, die men, tegen den:Iven, aan die Rivier, hadt opgeworpen, en wel ogs eene uitgeftrektheid van „ zes-en-twintig

„ uu-

«0 Refol. der Staaten Gener. 16 Juny 1672.

v) Refol. van Holl. 20 juny 1072, tl. 163 en 164,

Sluiten