is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Zestiende deel, beginnende in't jaar 1689, en eindigende met de Ryswyksche vrede, in't jaar 1697.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7© VADERLANDSCHE LXI.Boek,

1690.

De Stad verdedigt haar gevoelen , over de zaak dfij

(*) Deduftic van de IUdiIcrfchap en Edeli in de Kol!. Merc. yan irtoc. tl. 20.

„ hadden , alles , wat, in 't byzyn van den „ Graave van Portland , gehandeld werdt, te „ zullen houden voor nietig en van onwaarde, „ niet ichroomende dus voor regt te verklaa„ ren iet, waarin zy verfchilden van alle de „ andere Leden dqr Vergaderinge , en zig „ aanmaatigende , alleen uitfpraalc te doen , , over d? wettigheid van de raadpleegingen „ en Refolutien der Staaten. Amfterdam

mogt ook, meenden zy, niemant in de Ver„ gaderinge laaten , enkelyk om te hooren en „ te zien; alzo de Afgevaardigden eed ge, daan hadd-n, om ook te helpen raadpleegen , en befluiten. Wat-hun, Edelen, aanging, , zy waren gezind , al verliet Amfterdam „ fchoon de Vergadering , dezelve te blyven , bywoonen , en zig- daarin te kvvyten van „ eed en pligt. . Ook zagen zy 'c gedrag dér , Amfterdammeren aan , als ftxydig met de „ oude gronden der Regeeringe, en in de te,, genwoordjge gelegenheid des tyds, op 't na„ deren van den veldtogt en van de toerus„ tinge ter zee, ten uiterfte gevaarlyk , wil„ lende zy geene fchuld hebben aan. de ram„ pen , die hieruit zouden konnen gebooren „ worden (f)."

Doch 't leedt niet lang , of die van Amfterdam verdedigden hun gevoelen , omtrent de onwettigheid der zittinge van den Graave van Portland , in een fchriftelyk Vertoog , welk ter Vergaderinge ingeleverd weidt. Vooraf,

ver-