is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Zestiende deel, beginnende in't jaar 1689, en eindigende met de Ryswyksche vrede, in't jaar 1697.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ti6 VADERLANDSCHE LXIÏ.Boek.

Twee OudBurgemeestersen verfcheiden'andere Perfoonen worden gevat , te regt ge field, en tot zwaars ftraffc-n veroordeeld.

XXBefchnldigingenten hunoen laste.

ven, de fchuldigen in regten te betrekken : mids de Prefident - Schepen , Joan van Dorth Janszoon , in deeze gelegenheid , de bediening van Baljuw waarname. Terftond hierna , werden de Burgemeester en de Sekretaris Westèrwyk , de Burgemeester Mattheus Eversdyk , de Burger - Officiers Joan van der Hille en Jan Verkat , en Martinus Beisfelaar in hegtenis genomen , en naauw bewaard. Men ftelde hen te regt, voor Burgemeesters en Schepens van Goes. Zy werden allen , in Slagtmaand , gevonnist, de Oud - Burgemeester Westèrwyk , om onthalsd ; Eversdyk, de Sekretaris en van der Hille, om met het zwaard over 't hoofd geflaagen en gebannen ; Verkat, om gegeesfeld en gebannen, en Beisfelaar, om alleenlyk gebannen te worden. Alle de goederen van de Burgemeesters Westèrwyk en Eversdyk , en de helft der goederen van den Sekretaris en van der Hille werden verbeurd verklaard. Uit het voorgaande gedeelte van dit verhaal, heeft men reeds konnen afneemen , wat deezen luiden , als misdaad, te last gelegd werdt. 't Zal egter niet ondienftig zyn, den inhoud der Vonnisfen, hier, kortelyk, te melden.

De twee Westerwyken en Eversdyk , en de Burgemeester Westèrwyk in 't byzonder, werden befchuldigd „ dat zy , in plaats van , op „ het aanfehryvens van Koning Willem , de „ verandering der Regeeringe op te fchor„ ten, met die gehoorzaamheid , welke alle „ Regenten aan zyne Majefteit, als Erfftad-

„ hou-