Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Engelfchen,Portugeefchen,Pruisfifchen,Savooi, fchen en Staacfchen tekenen de Vrede met

Frankryk,

504 VADERLANDSCHE LXVHI. Bosk, . eene algemeene Vrede hadden te handelen - aarzelden zy, om te fluiten. Maar Bolingbroke bezorgde hun haast eene andere Volmagt, hen, te gelyk, venmanende, dat zy eenen dag vastftellén moesten, waarop zy hun Verdrag zouden tekenen; en dat zy zulken onder de Bondgenooten, die dan nog niet gereed konden zyn, moesten dringen, om eenen naderen dag te bepaalen, en dan, op hunne beurts msgelyks, te tekenen (/&). Midlerwyl, hadden de Franfchen den Keizerfchen een Ontwerp van Vrede met den Keizer en 't Ryk beloofd. Doch 't kwam niet, voor den elfden, van Grasmaand, tyd, waarop de Engelfchen} vastgefteld hadden, hun Verdrag te tekenen. Ook behelsde het Ontwerp verfcheiden' punten, die den Keizerfchen niet behaagden Ci\ Maar de Engelfchen verfchooven 'er het fluiten van hun Verdrag niet om. De Gevolmagtigden van Portugal, van Pruisfen, van Savoje en van de Vereenigde Staaten hadden last, om, ten zelfden dage als de Engelfchen, te tekenen. De Franfchen en Savooifche Gevolmagtigden vervoegden zig, ten huize van den Bisfchop van Briftol. Strafford begaf zig ook derwaards. En hier tekende men een Verdrag van Vrede, en een Verdrag van Koophandel tusfchen Frankryk en Groot-Britanje, en een Verdrag van Vrede tusfchen Frankryk en Savoje, des nademiddags ten twee uuren. Midlerwyl, hadt Strafford, ten zynen huize, doen

na.-

CO T-aMKERTl To/n. Vnr. p. 62, 6j. CO L.'.MDEan Toni. VUL p. 66— 71, iffi.

Sluiten