Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LXVIII. Boek. HISTORIE. 507

„ Luxemburg en Chiny, Namen en de Ste5, den Charleroi en Nieuwpoort zouden den „ Staaten, ten bovengemelden einde, over,, geleverd worden, veertien dagen na de uit? „ wisfeling der bekragtigingen van dit Ver„ drag. De Keurvorst van Beieren, wien de „ Spaanfche Nederlanden opgedragen waren, „ door Koning Filips, zou daarvan weder„ om afftaan; doch de opperfte magt en in» ,, komften van Luxemburg, Namen en Char„ leroi behouden, tot dat hy herfteld zou zyn, „ in alle de goederen, welken hy bezeten hadt, voor den oorlog, de Opper-Palts uitgeno„ men, in den rang van negenden Keurvorst, „ en in het Koningkryk Sardinië: ook, tot „ hem vergoeding zou zyn gedaan, wegens 't „ gene hy, ten opzigte van het Verdrag van „ Umersheim, te vorderen hadt. Nogtans, „ zouden de Steden Luxemburg, Namen en „ Charleroi- bewaard worden, door Staatfche ,, troepen, en onderhouden, volgens een Re„ glement, daarop gemaakt, na de Ryswyk„ fche Vrede, met den Keurvorst, als Land„ voogd; zullende de gemelde Gewesten en „ Steden hun aandeel opbrengen, in een mil,, Hoen guldens, welk den Staaten, uit de bes„ te inkomften der Spaanfche Nederlanden, „ tot onderhoud van 't Krygsvolk en de Ves„ tingwerken, zou moeten toegelegd worden. „ De Koning ftondt, wyders, aan de Staaten, „ insgelyks ten behoeve van 't Huis van Oos„ tenryk af, Meenen, Doornik en het ge„ heele Doornikfche, uitgezonderd S. Amand „ met, en Mortagne zonder de onderhoorig-

„ he-

Sluiten