Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LXVILBoek, HISTORIE. 50$

„ nogtans den Prins van Espinoi wederom ko$, men in 't bezit der Landen van Gifoing en „ Roubair, behoudens het regt van den Hui,, ze van Ligne (0). De wederzydfche troe„ pen zouden, terftond na. 't uitwisfelen der „ bekragtigingen, de afgeftaane Plaatfen rui„ men. Doch elk zou, tot dien tyd toe, de „ inkomften en brandfchattingen trekken van „ de Plaatfen, thans in zyne bezitting. Dé „ onderzaaten van beide de Mogendheden , „ zelfs de ingezetenen der Spaanfche Neder5, landen werden, door dit Verdrag, aange„ merkt, als volkomenlyk bevredigd, en in „ hunnen vryen onderlingen handel, eere en j, voorregten herfteld. Ampten en gunften, j, geduurende den oorlog, in de Spaanfche „ Nederlanden, begeven, zouden, in 't algemeen, blyven aan de bezitters: en zaaken, „ den Roomsch-Katholyken Godsdienst betref„ fende, aldaar blyven, zo zy thans waren, ,, of geweest waren voor den oorlog. De oe„ fening van den Proteftantfchen Godsdienst „ onder de troepen zou gefchieden, volgens „ het Reglement, voorheen met den Keur„ vorst van Beieren, als Landvoogd, gemaakt. „ De Staatfche bezetting in Huy en Luik zou ,, aldaar blyven mogen. Doch Bon zou, drie „ maanden na de herftelling van den Keur„ vorst van Keulen , geflegt worden. Tot ,, meerder bevestiging van dit Verdrag, zou „ men, na dat het voldaan zou zyn, gerekend

„ wor-

f <0 Voiez Aft. de la Paix d'Ütr. Tom. V, f. 489. Du MöNT Corps DiploiBi Tom. VlU P. I. p. 388.

Sluiten