Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34 BYVOEGSELS en

* petitiën.

ters den naam van Zeehielm niet in de Akte hadt willen nellen , noch dezelve Akte uit zyne handen geeven, maar wel de twee eerstgenoemde , mede oorfpronglyke, papieren: dat hy, Zeehielm , die papi ren in handen houdende, midlerwyl hy zyn Rycuig ontboden hadt, by 't aankoomen van 't zelve, fchieiyk opgeftapt en, onverhoeds, was weggereden : dat Wouters, hier over ontzet zynde,hem, teOsnabrug, door den Hof-Jood van den Bisfchop, tien duizend gulden voor de papieren hadt laaten bieden; niair dat hy geweigerd hadt, dezelve over te geeven: dat hy ze, nu, in handen van den Raad Helde, met verzoek van befcherming en bekooming eener bediening; verders zynen dienst aanbiedende, om Wouters , die nu te Kleeve was , opteiigten en herwaards te brengen.

Deeze zaak, door den Raadpenfionaris Heinsius, naamens Gekommitteerde Raaden, ter Vergadering van Holland gebragt,maakte.aldaar , invloed genoeg, om 't verflag van Zeehielm, met de papieren van Wouters, te doen ireilen in handen van den Heere Buis , Penfionaris van Am fterdam, thans, wegens de algemeene Staaten, naar Zeeland gaande, ter aanmoediging van die Provintie tot het toeftemmen van , en fchieten van geldén op , de gedaane Beden * des RaaHs van Staa> ten. Hy was gelast, op de bekwaamde wyze,bier van kennisfe te geeven aan de hooge Regeeringe in Zeeland, des noods met overleevering,onder handfchrift. der bovengemelde ftukken. Wyders, wierden Gekommitteerde Raaden van de Staaten van Holland

ge-

Sluiten