is toegevoegd aan uw favorieten.

Byvoegsels en aanmerkingen voor het zeventiende deel der Vaderlandsche historie van Jan Wagenaar.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANMERK, op het XVII. DEEL. 97

die, met arndagc, gdeezen heeft (v), het geen onze Wagen., van bladz. 334 tot 381, heeft aangeceekend, zal zig overtuigd moeten houden, zo van de. laatstge/.egde waarheid, als van het uitgemaakie,/dat de Bondgenooten tot den bovengemelden eisch al-, leenlyk o.ergingen, om dat men, daaglykseh-, ondervondt , dat Frankryk de genoegzaame verzekering voor den afttand van Koning Philips, onder allerhande voorwcndfels, aanhoudend bleef weigeren. Eene weigering , die te grooter agterdogc baaren moest, na dat men ontwaar was geworden, hoe Lode* wyk XIV wel , kwansvvys , zyne Franfche Troepen, uit Spanje, hadc t'huis ontboden, doch, in derzelver plaats, eeni-.e Walfche derwaarts gezonden, die Koning Philips ge* lyken byftand deeden (w).

Bl. 388. r. 3. „ Hy" (Des-Moulins) moest — aftrekken." De algemeene Staaten waren zo voldaan over deeze daad, dat zy, om de overwonpen plaatfen te meer aan zig te verbinden , der Regeeringe van Leuven een kundig gewerkten gouden Sleutel ten gefchenke zonden, by gelegenheid hunner jaarlykfche omgang. CO

Bl. 391. r. 8. „ Twee Bataillons Staatsch voetvolk lieten er h leeven." Om die verlies ce boecen , omhelsden de Staaten , in de lente van 'c volgend Jaar 1711, het

aan-

(v) De Mirabeau. Doutes fur ta Liberté de VEscaut Note IV. p. %z — 40-

(w) Petitie van den Raade van Staate, In Refo!, van Hou», acA'ov. 1711. bl. 491.

(*) Europ, Mercur. Sept. i?xo. bl. 348.