Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LXIX. Boek. HISTORIE. 25

Wyders, handelde de Heer Buys, over verfcheiden' byzondere zaaken', de vryheid van de Scheepvaart en Koophandel betreffende. Ook vorderde hy voldoening eeniger penningen , die 't Huis van Oranje, volgens eene overeenkomst van den jaare 1699, nog van de Kroone te vorderen hadt, en die een derde in zevenhonderdduizend guldens beliepen. De ontruiming van de Spaanfche Nederlanden, en de ongeregeldheden, welken, by deeze gelegenheid, voorvielen, verfchaften hem ook veel werks («). Doch wy treeden niet in 't verflag van deeze byzonderheden, om dat zy luttel gevolgs gehad hebben. De Markgraaf de Chateauneuf, die, in Louwmaand, zyne openbaare intrede gedaan hadt in den Haage, hieldt zig, hier, ook, eenen geruimen tyd, met verfcheiden' diergelyke zaaken, bezig (v).

De Graaf van Strafford hadt, vroeg in 't voorjaar, aangehouden by de Staaten, om den Hertog van Savoje, nu Koning van Sicilië, te handhaaven in 't bezit van dit Ryk. Doch alzo de Keizer hem, in de hoedanigheid van Koning van Sicilië, noch niet hadt willen erkernen (w), en de Staaten voor nieuwe onlusten vreesden, weigerden zy, heufchelyk, deezen : last op zig te neemen. Toen, in Zomermaand, l de Vrede met Spanje op 't punt ftondt van geflooten te> worden, vorderde Strafford, dat 'er de Hertog van Savoje in begreepen werdt. Doch ■t werdt, in den Haage, insgelyks s van de hand

ge-

if«0 Verbaal van den extr. Amb. Buis. MS, Cv) LAMBER'rr Tom. VIIJ. p. 75a— y(v). ^"■y) Foiez Lamber'ïi 'lom. VIII. p. 4S'J»

B 5

'1714.

DaStan. ten weigerenden I Tcrtog van Savoja i In 't bedt van ïicilic te iandiaa/ven»

Sluiten