Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï72Ö.

Holland befluit in 't Verdra, van Hanover te treeden.

346 VADERLANDSCHE LXXI.Boek.

nalaaten den Keizer by te Haan , en 's Keizers vyanden te houden voor de zynen (ƒ). Doch dei Staaten , niet zeer ontzet voor deeze bedreigingen , wilden niet luisteren naar voorflagen, zo lang men onderftelde, dat de Oostendefche Maatfchappy in wezen behoorde te blyven (g). Ook verftondt men, hier te Lande, „ dat tiet aanneemen van het Verdrag van Ha-

nover de rust van Europa alleen ftooren kon, „ wanneer de Keizer en Spanje, gelyk Konig„ fek - Erps gedreigd hadt, met vereenigde „ magt, de minfte belemmering van den Indi„ fchen handel der Oostenrykfche Nederlan„, deren zouden zoeken te wreeken. Of was ,„ het, merkte men, wyders, aan, den Bond„1 genooten van het Hanoversch Verdrag flegts „ te doen om een voorwendfel tot het ftooren „ der algemeene ruste, en zogten ze, hierom,

de Staaten, misnoegd over het opregten der „ Oostendefche Maatfchappye , te beweegen „ tot het aanneemen van dit Verdrag; waarom

benam het Weener Hof hun dit voorwend„ fel niet, door den Staaten, over 't ftuk van „ den Koophandel, genoegen te geeven (K) ?" De poogingen van Konigfek - Erps en Oliver verhinderden de Staaten van Holland niet, op ' den agtften van Sprokkelmaand , tot een befluit te komen, om het Verdrag van Hanover, onder zekere bepaalingen, aan te neemen. Zy gaven'er, terftond, kennis van, ter algemeene Staatsvergaderinge (7). Doch daar verliepen

(f) Rousset tibi fupra p. 26S , 209.

Montgon Memoir. Tom. I p. 30t—400. f/O 2de Leura daas k Recueil de Rousset, Tom. II. *. 285 487. ( ij Rei'ol. Holl. 8 FeVr. 172Ó.

Sluiten