Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LXXII. Boek. HISTORIE. 505

„ voet der voorige Verdragen, zullende men, „ desnoods, Gemagtigden hiertoe benoemen. „ En zo zyne Katholyke Majefteit mogt goed-

vinden, na deezen, aan eenig volk, eenige „ voorregten in 't ftuk van den Koophandel toe .te ftaan ; zouden ze den Staaten ook , ter„ ftond , toegeftaan worden. 5. Zo de Staa„ ten , ter oorzaake hunner aanneeminge van

dit Verdrag, mogten aangetast of ontrust, „ en daardoor genoodzaakt worden, om hunne „ toevlugt te neemen tot de wapenen; zouden

de Bondgenooten verpligt zyn hun, zonder „ uitftel, by te fpringen (Jï).n Doch behalve deeze punten , die eerlang in 't licht kwamen, waren 'er twee geheime punten getekend , die nooit gemeen gemaakt zyn. Zy behelsden: „ 1. Dat de Staaten , in geval van oorlog in „ Italië , niet meer dan drieduizend man , in „ troepen , geld of fchepen , ter hunner keu-

ze , zouden behoeven te leveren. 2. Dat „.de Staaten , tot de uitvoering der Span„ jaarden naar Italië, twee Oorlogsfchepen en „ een Bataillon in de baay van Kadix leveren „ zouden." Voorts'waren 'er , by de Akte van Toetreeding, nog twee Verklaaringen gevoegd : in de eene, verbondt men zig om het Huis van Farnefe te zullen doen ftelien in 't bezit van Caftro en Ronciglione : in de andere , beloofde Spanje, den Staaten, voortaan, den titel van Hoog Mogende Heeren te zullen geeven , hen , in allen deele, handelende als

geer a) Verbaal der extr. Ambasf. MS. Jlyl. N. 101. Voiez Du Mont Corps Dipl. 'Tam. VIII. P. II. p. 160. Roussit Re« sucil> Tom. V. f. 363.

Ii £

1729.

Sluiten