Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LXXVIII.Boek. HISTORIE, 223

vaar gevreesd werdt, met naame omtrent het Stadhuis. Ook werdén de Waagdraagers, Bierdraagers én Turfdraagers voorzien van geweer. Tegen den avond kwamen de plonderaars voor 't huis van eenen Pagters - bediende , op den Blaauwburgwal. Zy ftreefdeh, terftond, ter deure in naar boven. Duch in dit oogenblik , komen twee vendels Schutters , ond?r de Kapiteinen , Mattheus Lestevenon Abrahamsz. en Theadoor IVynantz, aantrekken ; daar zig, kort daarna , noe een derde , onder den Kapitein Jan Fredrik Berewout, by voegde; De toegangen werden , terftond , bezet. Doch eenige Burgers , te vooren , vuur gegeven hebbende op de plonderaars, hadden den vuigen hoop reeds verjaagd , en 't huis voor verder geweld befchermdi Ook hadt de moedwil zyne kragt verlooren, zo dra de Burgery 'er zig ernftelyk tegen begon te verzetten. Een Zweedsch Bootsgezel i die de meeste plonderingen bygewoond hadt, en nu nog geweld dreigde , aan 't huis van eenen Kleermaaker, werdt, door eenige Burgers , doodgeichooten , en nadérhand , in gevolge van een vonnis van Schepenen , naar buiten gefleept, en by een been aan de galg gehangen. Eenige oproerigen werden gevat. Doch twee dagen laater, werden twee der i voorgangerèn van den woesten hoop in hegte- de nis genomen, een Tuinman van flegt gerugt, *?a: Pieter van Dort genaamd * en een Vrouw gec mensch , welk fchol, bokking en limoenen ge] aan de Bsurs plag uit te venten. Beide had- gei den ze de meeste plonderingen aangevoerd. De Karei, dien 't Graauw Burgemeester noemde , om dat hy , by een' der Pagteren , een' XX- De bi». P gïoo-

'tirëè

• bel-

nels

rden

'ateri

ian-

u

Sluiten