is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Twintigste deel, beginnende met het openen van den veldtogt in de Nederlanden, in't jaar 1745, en eindigende met de dood van den erfstadhouder [...] in't jaar 1751.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LXXX.Boek. HISTORIE. 429

vaarlyk voor onzen handel zyn zou, al liet „ men de zaaken op den ouden voet.ft Eindelyk, kon men nog zeggen „ 5. dat het Ontwerp van eene bepaalde Porto Franco eene 5, nieuwigheid was; de gewoone tegenwerping „ van zulken, die, by de oude misbruiken, voordeel vonden." Men ftondt, in 't beantwoorden deezer tegenwerpinge, toe „ dat het „ Ontwerp nieuw was. Doch 't fteunde, be„ weerde men, op oude, bekende gronden, „ welken men met onderfcheid te pasfe brengen moest, wanneer de omftandighedenonzes Lands en die onzer handeldryvende nabuuren veranderd waren; verzettende, vol,, gens het fpreekwoord, de bakens, als het diep „ verhopen was. Ah onze nabuuren, by voor„ beeld, den Koophandel begunftigden, be„ hoorden wy't, naargelang, ook te doen, „ volgens een'ouden grondregel van den Staat, „ dat men den handel, in zekere evenredigheid „ met zyne nabuuren, behoorde te belasten, of „ te ontlasten. Gantsch Europa was nu, met ,, opzigt op den Koophandel, veranderd van „ gedaante. In vroeger' tyd, hadden onze „ Landsluiden den Koophandel alleen in bezit. ,, Andere volken haalden de waaren, niet daar „ zy vielen of gemaakt werden, maar voorza„ gen zig, hier, van 't gene zynoodighadden. ,, Thans was 'er geen volk, welk zig niet, meer 3, of min, op den Koophandel toeleide, tot mer„ kelyk agterdeel van den Staat. Frankryk en „ Engeland in 't byzonder haddén, federt de j, bpregting van deezen Staat, gezogt, hunnen 2, handel, wyd en zyd, uit te breiden, Enge" 0 Dd 5 „ land