is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Twintigste deel, beginnende met het openen van den veldtogt in de Nederlanden, in't jaar 1745, en eindigende met de dood van den erfstadhouder [...] in't jaar 1751.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LXXX. Boek. HISTORIE. 43*

„ ten. Men behoorde, hierom, den Koophandel te begunftigen, eer de Koopluiden 't „ Land begonden te ruimen. Eene bepaalde „ Porto Franco was, hiertoe, een bekwaam mid„ del: 't welk, wat men 'er ook tegen mogt in„ brengen, veel minder zwaarigheden hadt, „ dan die, welke den Staat dreigden, zo men „ langer ftil zate. Men hadt, in 't Ontwerp, „ alleenlyk beoogd, den Koophandel in 't ge„ meen te bevoordeelen, zonder, voor als nog, „ ftil te ftaan op de verbetering van veele by„ zondere takken van Koophandel: 't welk, „ naderhand, zou konnen gefchieden. Ook zou „ men zyne gedagten nog byzonderer moeten „ laaten gaan op de herftelling der Scheepvaart „ en Fabrieken: en vooral op het gene men, „ tot bevordering van den Koophandel en „ Scheepvaart, aan buitenlandfche Hoven zou „ konnen te wege brengen. Van verfcheiden' „ misbruiken, die 't verval van den Koophan-

del veroorzaakt hadden, en van de meerdere „ befcherming, welke aan den zeiven zou be„ hooren te worden verleend, zou, insgelyks, „ hierna, konnen gehandeld worden. Het te, genwoordig Ontwerp moest flegts worden „ aangezien, als de eerfte en moeilykfte trap. „ langs welke men hooger zou konnen opklim„ men, om dit Land wederom, gelyk voor•„ heen, ryk, gelukkig en magtig te maaken.'

Zyne Hoogheid, de Verhandeling over der Koophandel, van welke wy den inhoud, dus om ftandiglyk, te boek gefteld hebben, ortvanger hebbende, vondt geraaden, dezelve, op der zevenentwintigften van Oogstmaand, ter alge

mee-

175'«

XV. Zyne Hoogheid

pryst het Ontwerp van eene