is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Twintigste deel, beginnende met het openen van den veldtogt in de Nederlanden, in't jaar 1745, en eindigende met de dood van den erfstadhouder [...] in't jaar 1751.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LXXX.Boek. HISTORIE. 433

hunnent wege, uit verfcheiden' Steden, bezendingen gefchiedden naar den Haage , om zyne Hoogheid voor zyne zorge te danken, en om den Koophandel, verder, zyner oplettendheid aan te beveelen. Doch veele maakers van geweeven' Stoffen klaagden , dat 'er, by 't Ontwerp , door den Prinfe aangepreezen, niet genoeg voor hun byzonder belang gezorgd was. En deeze klagten gaven aanleiding, tothetwisfelen van eenige fchriften, in openbaaren druk, waarin 't ftuk, voor en tegen, beredeneerd werdt. Ondertusfchen, verliepen 'er eenige maanden, eer de Admiraliteits Kollegien hunne gedagten openden over 's Prinfen voorflag. De Kollegien in Holland verklaarden eindelyk, eenpaariglyk, in Grasmaand des volgenden jaars „datzy, met „ deopfteUcrsderVerhandelinge, toeftonden, „ dat de Koophandel deezer Landen ten uiter„ fte vervallen was, en dat ontlasting het eeni„ ge middel was, om dien wederom op te beu„ ren. Doch zy waren van gedagten, dat zulk s, eene ontlasting, de Kasfe der Admiraliteit, „ reeds ten hoogfte bezwaard, nog verder druk„ ken zou , en geheellyk buiten ftaat ftellen, „ om eene behoorlyke Zeemagt te onderhou5, den, tot befcherming van den Koophandel; „ en om de fchulden, die ten haaren laste liepen, „ immers de Intresten der zeiven, geregeld te „ konnen voldoen. Van het onderhoud der Kol„ legien en van de wedden van derzelver Be„ dienden wilden zy niet reppen. Zy ftonden „ gereedelyktoe, dat menden Koophandel van „ deezen last behoorde te onthe ffen, indien de zaaken, die, langer dan eene eeuw, aan de

„ Kol,

De Kollegieuiler Admiraliteitin Holland oordeelen,dat men 't. onder zekera voorwaarden,zou konnen irvoeren.