Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANMERK, op het XX. DEEL. 67

zouden mogen aanmaatigen de faculteit „ om eene negotiatie van zo veel importan„ tie te entameeren en voorttezetten , bui„ ten communicatie van de Heeren hunne „ Principaalen , en buiten advis of confent „ van eenen of mêer der Bondgenooten." (0) 't Gevolg van dien voordragt leert ons de gevoelens der Staatsleden van deezen *tyd te veel kennen, dan dat ik, het zelve, met ftilzwijgen , zou voorbij gaan. De meerderheid dan der Algemeene Staaten , maar byzonderlyk Holland, wiens gevoelen hier boven dreef, Het zig, in eenen Brief aan de Staaten van Overysfel, breedlyk uit over deeze ftoffe. Zy vertoonde , onder anderen : dat men nooit gedagt hadt, eenige Secreete Befoignes te houden, met uitlluitinge van de Heeren Gedeputeerden van eenige Provintie, hoe genaamd, maar dat de vraag alleenlyk geweest was, of 't geheims met het welke de Secreete Befoignes gehouden wierden, in de zo wigtige zaak der Vrede's Negotiatie , niet nader en enger behoorde te worden bepaald ? Dat, hieromtrend, de Lgden van alle Provintien, in 't Secreet Befoigne, het eens waren geweest, en de bewaaringe van 't geheim, by eede , hadden aangenomen: dat men, op dien voet, den Afgevaardigden van Overysfel,ook nu nog, met genoegen zou aanweezig zien, maar dat het ongevoeglyk zyn zoude, zo, in een en 't zelfde Befoigne, het een Lid meerder verbonden ware dan 't ander, byzonderlyk, omtrend

ge-

00 Secr. ReWi van Holl. 33 Aug, 1746. toa. aa Ö2jr.

Sluiten