is toegevoegd aan uw favorieten.

Byvoegsels en aanmerkingen voor het twintigste deel der Vaderlandsche historie van Jan Wagenaar.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8o BYVOEGSELSem

„ Franfche Alliantie ten eenemaal afzagen en, „ voorzigtelyk , eew particulier Vredes-Trac,, taat met Spanje aangingen maar men

drukte zig, verders, uit, in de navolgende , zeer fterke, bewoordingen; ,, dat het eene onwe„ derfpreeklyke waarheid was en bleef.dat, „ welk een Vrede er, de zaaken dus ftaande „ blyvende, ook mogt getroffen worden, „ de Republicq , dat God verhoede! te „ niet moest gaan en, eerlang, geen Staat ,, meêr zou konnen genaamd worden, im„ mers dat het vrugtloos was aan eenen „ goeden, vasten en veiligen Vrede te „ denken, zo lang Frankryk niet alles we„ derom herllelde in fiatu, quo prius: „ vermits men , anders, de fcheidsmuur, „ tusfchen de Republicq en het, geftaadig, „ op zyne Nabuuren te ontrusten toeleggens, de, Frankryk, weggenomen zynde, als „ met het mes op de keel zoude moeten „ flaapen, en flegts het genot hebben van „ goederen, die niet zouden bezeten wer„ den, dan met het zwaard boven 't hoofd : zynde, in allen gevalle, voor zeker te houden, dat zodanig een Vrede niet lan„ ger duurzaam zoude zyn, dan het be., haagen zou aan den geenen, die dezelve „ gemaakt hadt, met eene meerderheid van , rragt." „ En hoe doch" (voegde men er, eindelyk, „ by) is het te hoopen , dat „ Frankryk weder alles zal herftellen, zo lang

,, die

M Zie Wagen. Vadfrl. Hifi,XI. D. bl 457,en myne Aanmerk, 13 St. as, op Wagen. /, c. 13. D. , 19. r.ii.