Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VADERLANDSCHE HISTORIE, o

Kapelle van Nehalennia gehad hebben? van welke zy; fchoon niet verre vandaar gevonden ; geen het minfte gewag maaken. De tyd, wanneer alle deeze Hukken onder d'aarde zyn geraakt, is even onzeker , als het oogmerk , waar mede zulks is gefchied: indien dit, naamlyk, aan eenig oogmerk, en niet aan byzon* dere toevallen, welker geheugen verlooren is, moet toegekend worden, (V). Men kan, zo ik my niet bedriege, uit dit alles niet meêr afleiden, dan dat de Romeinen zig, vry vroeg, in Walcheren hebben opgehouden (w). Niet dat ik zulks, met fommigen, zoude uitftrekken tot wel twee eeuwen voor onze gewoone tydreekening, toen noch Caesar, noch, denkelyk, eenig Romein, deezen grond ooit betreeden hadc: maar 't kan wtl zyn, en 't zou ftrooken met de meening van kundige mannen, dat dezelfde Caesar, na 't overwinnen der Menapiers, ook de Inwoonderen van deesen hoek, 'tzydezelven den naam vmToxandriets} of eenen anderen , droegen, ) zal hebben befl:ookt,(;y yen dat d^eze menfchen, daarna, onder 't jok gebragt en van Romeinfche Bezet-

(v) ConF. Battbly Antisuitat. Rutapin. p 8t, 8j.

'T is , voorts, zeer mooglyk , dat 'er nog eenige penningen in den grond zitten, ten minften, voor zo var zy een vak maaken van C /es a r tot Vitellj us, van deezen tot Trajan os , van T raj a n os op S e ver us enz. wyl Cajus, CLAuoiusen anderen ook hier te Lande geweest zyn : als nader zal blyken.

(x~) Alting Noiit. German. inferior. voce Taxa nor t, fut. 107. SpEneR notit. German. Med. ajvi. Lib. VI. Cap. 5. § &». p. 338—302. Engelberts ajoude Staat, 3 Deel. bl. 113. J. Ghesquiere, Di&ferc. Geograpti. Histor. Acadea. BruxeÜ. T. V. pag 15.

(y) Caesar de Cello Gallico, Lib. III. Vip, £8, 29-. Lib. iv, Gap. 12, 38. Lib, VI. Cap, 6.

A5

Sluiten