is toegevoegd aan uw favorieten.

Byvoegsels en aanmerkingen, bestaande in noodige naleezingen voor de Vaderlandsche historie van Jan Wagenaar.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï86* NALEEZINGEN op ds

ÏI.DeEl

»„ WillemKuser - fchoot'er.insgelyks, 't leeven by in." Dees; dien Hertog Albrecht, elders, zynen Neef noemt ;f<?) was, blykens de Charteren, in Wynmaand des jaars 1391, nog in leeven. Ook bevestigt de Graaf van Ooftervant aan Aleid van Poelgeest zelve, nog op den 16 Maart I389, ,, na den hope yan denHove yan Holland," en dus inden jaare 1350, zekere gift van Hertoge Afhecht, (fy Maar, in eene onuitgegeeven Graaflyke Rekeninge, leeze ik, dat Hertog Albrecht, „op „ Vasten-Avond,des jaars 1390, ineen Scute, „ nevens Jonkvrouwe Aleid , ende ander ., Gefellen, in die Viver ," (van den Haag) „ fpeelden," en, in eene laatere, datZy,op den 13 van Hooimaand des jaars 1391, een paerd van den Hertoge kreeg , en, cp den dèrtienden dier maand, met hem, naar Henegouwe ging. Men heeft dan die moorden beter tot het jaar 1392, te brengen, (g) Onder de uitgeweekenen , immers balling verklaarden, ter oorzaake deezer doodflagen, komt zelfs eene Vrouw voor: naamlyk de Jongvrouw van de Lek, Dogter des Heere van Oo/terhout (^).

Bl. 324. r. 9 v. o. „Jan, Zoon yan, Otto, Heere yan Arkel, die, federt het jaar 1389., het Ambt van Stadhouder over

Hol-

O) Mie*. Groot Charterb. ii[e d. hl. 204. Koen Kuser, Willem's Vader, was, federt,een van'3Graaven Raaden, en voerc den titel van Baro, l. c. pag. 607.

CO Mieris, Groot Charterb. Hle d. bl, 552.

(g~) Mier. Groot Charterb. 111e d. bl. 570, 6or>—6e», Vaderl. Chron. bl. 248 en 249. en Volgg.

C*) Mieris, eharterb. Iile d. U. Ó17.