is toegevoegd aan uw favorieten.

Byvoegsels en aanmerkingen, bestaande in noodige naleezingen voor de Vaderlandsche historie van Jan Wagenaar.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VADERLANDSCHE HISTORIE. »i3

Graave, gedaan waren ( w.), die ook brieven van fchaêverhaalingegaf, deOïBderenaanfteide, en wac diets meer was. Daar, ondei tusfchen, dit regt van (#) opperfte msgt onzer Graaven; 't geen ik, nu en dan, beb aangeroerd; (y) niet flegts door my, maar ook, door anderen, m Wagenaar's fchryven , uit nieuw ontdekte ftukken, op eene meer overtuigende wyze, dan, ten zynen tyde , bekend was, is voorgedraagen en, mynes oordeels, uit/ gemaakt, ('Zj dient men dit in 't oog te houden, by het leezen van zodaanige plaat ïen , op welken , door onzen treflyker Schryver, over punten , het oude oppergezag van den Lande betreffende, gehandeld wordt Bl.279. r. & „ Di Schout en Rentmeester Klaas van Ruiven , — doodgeflaagen." Zi< breeder, over dit geval, als mede over de boe te, die , federt, op last des Hertogen van Sa xe, over deeze moord, wierdt opgelegd de Gefchiedenis van Haarlem, door vai Oosten de Bruin, IHe Boek, bl. 310 311, 314—3155 : alwaar men ook de afbeel ding des Heeren van Ruiven, naar eem egte teekeninge, zal ontmoeten. Bl

(mO Mier. Gr. Charterb. Ille D. */, 682, 6I3.

(aO Boeï, Bedenk, over oudh. van 't Hof van Holl. 1 O., bl. i°3, I7<S. He D bl. 104.

(y) Byvoegfel 11e St., bl. 8 10. Me St., bl. 41. V S

bl. 17, 81—85. VI St., bl. 3 , 5, SI. VII St., bl. 1 6.

(s) VanSlingel. Staatk. Gefchr. leD. bl. 3.en volgg. Vai de £piEG.Bund.]I. D., bl. 7. van't Vertoog. Kluit,Prima: Lii iöiplom. Hiftor. Cap. VIII. et feqq. Van Spaan, Verbande over het hoogst Eegtgebisd onder de Graaven. Voorda , Inleit op de Criinin. Ordon. bl. 7. Van MaAnen , Onderz. naar c Oppcrmagr,VII. Br. ,bl. 147. enz. By welken men voegen ka verfcheiden Academifche Verhandelingen over deeze ftoffe, voi eenige Jaaren, uitgekoomen: byVoorb. s RenDorp, de Origi, uc potest. Ordin. fub Comitib. Van Pleuren , de Patés jLtgislator. Camit, lltll.

0 3

lVJ)EEfc;

e :.

t

1.'

L

n >r 1. f.