is toegevoegd aan uw favorieten.

Byvoegsels en aanmerkingen, bestaande in noodige naleezingen voor de Vaderlandsche historie van Jan Wagenaar.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VADERLANDSCHE HISTORIE. 427

ken, om het Traktaat van Hanover, in eene nabuurige Provimie; d, i., zo als onze Wagenaar wel zegt, Zeeland; tegen te werken, en befloot, dat. de ftukken, tot deeze zaak betreklyk, dienden gezonden te worden aan den Hove van Holland, om „te„ gen den gezegden Heere Hennequin te „ procedeeren en doen procedeeren, zo als, „ naar regten en placaaten van den Lande „ van Holland —, behoorde: — behoudens „ niet alleen de wettige .defenfie, maar ook „ exceptie, van den Heer Hennequin". Dit Advis wierdt , niet by de Ridderfchap, maar door alle de verdere Leden van Holland, - overgenomen , (A) zonder dat my, na dien tyd, eenig gewag van dit aanmerklyk geval, in de Refolutien van dit Gewest voorkomt: waaruit ik meene, te mogen opmaaken, dat het, federt, aan den fpyker is blyven hangen: zullende de Steden, myns bedunkens , niet meêr gezind geweest zyn, om Hennequin voor den Hove te regt doen ftellen, dan, twee jaaren hier na, Dortrecht en Leiden waren, om 't onderzoek van het Hof, nopens twee hunner Ingezetenen; die, over 't ontdekken van Staatsgeheimen , befchuldigd wierden ; te doen gelden. Ook oordeelde men Hennequin, overal, naar 't fchynt, zo fchuldig niet: immers my is gebleeken, dat hy

(.*) Secr. Refol. van Holl. 3 en 11 Oftob. 1737»*'. 84S tot 853. en il. 856—859. (i) Vergel. Wagjsn. aliiier, bl. 511.en myn ByvoegS

■>» die plaats.

XVIII.

DfiEL.