is toegevoegd aan uw favorieten.

Byvoegsels en aanmerkingen, bestaande in noodige naleezingen voor de Vaderlandsche historie van Jan Wagenaar.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43© NALEEZINGEN op de

XIX. Deel.

BI. 452. r, 12. „ Tot het Gezantfchap aan den Koning van Frankryk —, de Heer van Wassenaar aangefteld'\ In de Uyvcegfeis, op deeze plaats van Wagenaar, heb ik aangemerkt, dat de Heer van B o e tz el aar van Nieuwveen, op 't laatst van Sprokkelmaand, naar Engeland , was afgevaardigd geworden. My h;ykt nader, dat de Staatej, kort hier op, de komst van den oudften Zoon des Pretendents in Frankryk en de Oorlogsverklaa* ringe van dat Ryk aan Engeland vernomen hebbende; waar van onze 'Wage naar, alhier, van Bladz. 422 tot 418, gewaagt; den Heere van Bobtselaar gelasteden, zyne reize, eene pooze, op te fchorten, en dat men hem, binnen dien tyd, eenen naderen Lastbrief gaf, (0) ten aanzien der veranderde omftandigheid van zaaken, welke, uit dat voorval, gebooren was en, nog nader, konde gebooren worden. Dan, daar beide die Inftructien wel inhouden de verzekeringe der Staaten, van aan hunne verbintenisfen met Groot - Brittanie getrouw te zul» len blyven, ondanks den zwakken toefland hunner Gewesten, als mede hunne zugt, om, door middel der wapenen , de Vrede te bereiken , maar, in dezelven , geene byzonderheden voorkoomen, ten aanzien der bepaalde wyze , op welke , gevoeglykst, de gefchillen, tusfchen de Koningin van

Hon»

(e) Sekr. Refol. van Holl. 13 Mam en 10 April 1744* H' 265—270.