Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XLI.Boek. HISTORIE. 19

Heere van Gend begon dus reeds eenige veran-dering te maaken, in de zaaken van Duitschland. Doch men hoopte op gunstiger, toen de Koning van Deenemarke, op 'tfterk aanhouden der gezanten van Groot-Britanje en van deezen Staat, en ziende het tooneel des oorlogs verplaatfen naar de Neder Snxifche Kreits, eindelyk, befloot, de v/apenen op te vatten, tegen de Keizerfchen en Spaanfchen. Hy toog, aan 't hoofd van een Leger, naar Verden, daar hy zig nederfloeg, tusfchen de Wezer en de Aller. Ook wierp hy bezetting in Nieuwburg, dat, door Tilly, die Hameien, kort te vooren, bemagtigd hadt, vergeefs, belegerd werdt. De Keizer hadt, midlerwyl, een nieuw heir op de been gebragt, onder den Hertoge van Fridland oïPTalftein, die ziginGottingen, Halberftad, Maagdenburgen Halle nederfloeg. Het Deenfche Leger was te zwak ,tegen deeze overmagt. Ook werdt het, ten deele, geflaagen, door Tilly, omtrent Hanover, daar wel vyf honderd man fneefde. De Graaf van Mansfeld, die, na't overgaan van Breda, naar Rees getrokken was, hadt, vandaar, hooger op gewild, om zig, vervolgens, by Koning Christiaan te voegen. Doch hy was gefluit, door den Graave van Anholt. Sedert, fcheepte hy eenig volk op Breemen, dat, te Lauwenburg, de Elve zynde overgetrokken, Mollem en Travemunde innam, en vanLubek voorraad vorderde. Maar de Regeering deezer Stad, vernomen hebbende, dat Koning Christiaan zig Mansfelds zaak niet aantrok, viel, met eenig volk, aan op het zyne, welk, een en andermaal, geflaagen werdt. Ondertusfchenzondt de Koning herwaards, om B 2 hul-

1525.

Christiaan Je IV. Ko. ning van Deenemarke , kiimt te velde.

Sluiten