Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XLI. Boek. HISTORIE. 27

ten zyn, vernietigd en ingetrokken (£> Doch de Koning verklaarde, by eene by zonder e Akte, zig het regt voor te behouden, om brieven van fchaverhaaling uit te geeven tegen de Nederlandfche Oostindifche Maatfchappye, wanneer hem, wegens de Amboinfche zaak, geeneherftelling van fchade en ongelyk en verdere voldoening bezorgd werdt (0- Voorts, drong men, in Engeland, op het byltaan des Komngs van Deenemarke ; waartoe Karei de I. genegen fcheen: doch't Parlement was niet zeer gezind , om hem te onderfteunen, begeerende, vooraf, eenige bezwaarnisfen te hebben afgedaan. Evenwel werdt 'er, op den negenden van Wintermaand, nog een byzonder Verdrag geflooten, in den Haage, rustenen Groot-Britanje, Deenemarke en deezen Staat, waarby Karei de I. beloofde, den Koning van Deenemarke, ter maand, met driemaalhonderdduizend guldens, te zullen onderfteunen: by welken de Staaten vyftigdwzend guldens zouden voegen (» Doch Koning Karei was niet in ftaat, om zyn woord te houden («): en Koning Christiaan genoot meer van de Staaten, die hem minder beloofd hadden. Karel de I. nam, ondertusfchen, den kryg tegen Spanje zo zeer ter herte, dat hy eenigen zyner beste juweelen in Holland zondt, om, op dezelven, twee millioenen te leenen. Ook vondt men hiertoe eenige luiden; doch zy begeerden, dat de Staaten van Holland en de Stad Amfterdam in 't byzonder zig voor 't losfen der juweelen

ver-

(_k) Zie AiTZEMA I. T)eel, bl. 409. (l) Zie Aitzema I. Deel, bl. 476. (tn) Zie Aitzkma I. Deel, U. 480. iji) Aitzema I. Deel, bl. 657. .

1^25.

Vcrfion ïu.'fchen GrootHritnnje,Deenemarke eo deeze» Stalt.

Sluiten